☰ Menu Prawe Menu ☰
Zakroczym
Grafika zawierająca herb Zakroczym

Czwartek 29.07.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Uchwaly_Rady_Gminy_2003

Rok 2003
Uchwała Nr 26/V/2003 Rady Gminy Zakroczym z dnia 31 stycznia 2003r. w sprawie nadania nowej nazwy ulicy w Zakroczymiu.
928 kB
 
Uchwała Nr 27/V/2003 Rady Gminy Zakroczym z dnia 31 stycznia 2003r. zmieniająca Uchwałę Nr 15/III/2002 Rady Gminy Zakroczym z dnia 11 grudnia 2002r.
36 kB
 
Uchwała Nr 28/V/2003 Rady Gminy Zakroczym z dnia 31 stycznia 2003r. w sprawie określenia procedury uchwalenia budżetu Gminy Zakroczym oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.
224 kB
 
Uchwała Nr 29/V/2003 Rady Gminy Zakroczym z dnia 31 stycznia 2003r. zmieniająca Uchwałę Nr 24/IV/2002 Rady Gminy Zakroczym z dnia 30 grudnia 2002r.
80 kB
 
Uchwała Nr 30/V/2003 Rady Gminy Zakroczym z dnia 31 stycznia 2003r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zakroczym na 2003r.
128 kB
 
Uchwała Nr 31/V/2003 Rady Gminy Zakroczym z dnia 31 stycznia 2003r. w sprawie udzielania dotacji podmiotom realizującym zadania Gminy.
96 kB
 
Uchwała Nr 32/V/2003 Rady Gminy Zakroczym z dnia 31 stycznia 2003r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 193/XLII/2001 Rady Gminy Zakroczym z dnia 29 marca 2001r.
108 kB
 
Uchwała Nr 33/V/2003 Rady Gminy Zakroczym z dnia 31 stycznia 2003r. w sprawie utworzenia Sołectwa Jaworowo - Trębki Stare.
1,08 MB
 
Uchwała Nr 34/V/2003 Rady Gminy Zakroczym z dnia 31 stycznia 2003r. w sprawie przyjęcia "Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Zakroczym w 2003r."
152 kB
 
Uchwała Nr 35/VI/2003 Rady Gminy Zakroczym z dnia 03 marca 2003r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zakroczym na 2003r.
112 kB
 
Uchwała Nr 36/VI/2003 Rady Gminy Zakroczym z dnia 03 marca 2003r. w sprawie wykazu podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych, którym w 2003r. przyznano dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań Gminy.
44 kB
 
Uchwała Nr 37/VI/2003 Rady Gminy Zakroczym z dnia 03 marca 2003r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych gminy z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, udzielnia innych ulg spłaceniu tych należności oraz wskazania organów do tego uprawnionych.
136 kB
 
Uchwała Nr 38/VI/2003 Rady Gminy Zakroczym z dnia 03 marca 2003r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego za działki będące w zasobie gruntów.
16 kB
 
Uchwała Nr 39/VI/2003 Rady Gminy Zakroczym z dnia 03 marca 2003r. w sprawie określenia czynności z zakresu prawa pracy dokonywanych przez Przewodniczącą Rady Gminy Zakroczym wobec Burmistrza Gminy Zakroczym.
24 kB
 
Uchwała Nr 40/VI/2003 Rady Gminy Zakroczym z dnia 03 marca 2003r. w sprawie wyboru do organów samorządu sołectw na terenie Gminy Zakroczym.
20 kB
 
Uchwała Nr 41/VII/2003 Rady Gminy Zakroczym z dnia 30 kwietnia 2003r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zakroczym za rok 2002 i udzielenie absolutorium Burmistrzowi Gminy.
20 kB
 
Uchwała Nr 42/VII/2003 Rady Gminy Zakroczym z dnia 30 kwietnia 2003r. w sprawie  zmian w budżecie Gminy Zakroczym na 2003r.
252 kB
 
Uchwała Nr 43/VII/2003 Rady Gminy Zakroczym z dnia 30 kwietnia 2003r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w roku budżetowym 2003.
72 kB
 
Uchwała Nr 44/VII/2003 Rady Gminy Zakroczym z dnia 30 kwietnia 2003r. w sprawie nabycia udziałów.
16 kB
 
Uchwała Nr 45/VII/2003 Rady Gminy Zakroczym z dnia 30 kwietnia 2003r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Zakroczymia dotyczącej działek o numerach ew. 8/6 i 8/7 w obrębie 02-15.
16 kB
 
Uchwała Nr 46/VII/2003 Rady Gminy Zakroczym z dnia 30 kwietnia 2003r. w sprawie uchwalenia jednolitego tekstu Statutu Gminy Zakroczym.


576 kB

 
Uchwała Nr 47/VII/2003 Rady Gminy Zakroczym z dnia 30 kwietnia 2003r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Pracy Rady Gminy Zakroczym.


560 kB

 
Uchwała Nr 48/VIII/2003 Rady Gminy Zakroczym z dnia 26 maja 2003r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zakroczym na 2003r.


264 kB

 
Uchwała Nr 49/VIII/2003 Rady Gminy Zakroczym z dnia 26 maja 2003r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w roku budżetowym 2003.


72 kB

 
Uchwała Nr 50/VIII/2003 Rady Gminy Zakroczym z dnia 26 maja 2003r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w roku budżetowym 2003.


68 kB

 
Uchwała Nr 51/IX/2003 Rady Gminy Zakroczym z dnia 30 czerwca 2003r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zakroczym na 2003r.


224 kB

 
Uchwała Nr 52/IX/2003 Rady Gminy Zakroczym z dnia 30 czerwca 2003r. w sprawie powołania zespołu ds. dokanania zaopiniowania kandydatów na ławników.


24 kB

 
Uchwała Nr 53/X/2003 Rady Gminy Zakroczym z dnia 30 lipca 2003r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zakroczym na 2003r.


120 kB

 
Uchwała Nr 54/X/2003 Rady Gminy Zakroczym z dnia 30 lipca 2003r. w sprawie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zakroczym.


20 kB

 
Uchwała Nr 55/X/2003 Rady Gminy Zakroczym z dnia 30 lipca 2003r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 19/III/2002 Rady Gminy Zakroczym z dnia 11 grudnia 2002r.


24 kB

 
Uchwała Nr 56/XI/2003 Rady Gminy Zakroczym z dnia 6 października 2003r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy oraz informacji o przebiegu wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie ustawami za I półrocze 2003 roku.


464 kB

 
Uchwała Nr 57/XI/2003 Rady Gminy Zakroczym z dnia 6 października 2003r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zakroczym na 2003r.


324 kB

 
Uchwała Nr 58/XI/2003 Rady Gminy Zakroczym z dnia 6 października 2003r. w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Gminy.


484 kB

 
Uchwała Nr 59/XI/2003 Rady Gminy Zakroczym z dnia 6 października 2003r. w sprawie przyjęcia Statutu Sołectw w Gminie Zakroczym.


36 kB

 

Załącznik Nr 1 - Statut samorządu mieszkańców Sołectwa Czarna


1,1 MB

Załącznik Nr 2 - Statut samorządu mieszkańców Sołectwa Smoły


1,08 MB

Załącznik Nr 3 - Statut samorządu mieszkańców Sołectwa Wojszczyce


1,11 MB

Załącznik Nr 4 - Statut samorządu mieszkańców Sołectwa Zaręby


1,09 MB

Załącznik Nr 5 - Statut samorządu mieszkańców Sołectwa Błogosławie


1,05 MB

Załącznik Nr 6 - Statut samorządu mieszkańców Sołectwa Janowo


1,09 MB

Załącznik Nr 7 - Statut samorządu mieszkańców Sołectwa Swobodnia


1,16 MB

Załącznik Nr 8 - Statut samorządu mieszkańców Sołectwa Śniadowo


1,10 MB

Załącznik Nr 9 - Statut samorządu mieszkańców Sołectwa Henrysin


1,42 MB

Załącznik Nr 10 - Statut samorządu mieszkańców Sołectwa Strubiny


1,17 MB

Załącznik Nr 11 - Statut samorządu mieszkańców Sołectwa Trębki Nowe


1,32 MB

Załącznik Nr 12 - Statut samorządu mieszkańców Sołectwa Trębki Stare


1,07 MB

Załącznik Nr 13 - Statut samorządu mieszkańców Sołectwa Jaworowo - Trębki Stare


1,21 MB

Załącznik Nr 14 - Statut samorządu mieszkańców Sołectwa Emolinek


1,23 MB

Załącznik Nr 15 - Statut samorządu mieszkańców Sołectwa Wygoda Smoszewska


1,34 MB

Załącznik Nr 16 - Statut samorządu mieszkańców Sołectwa Wólka Smoszewska


1,22 MB

 
Uchwała Nr 60/XII/2003 Rady Gminy Zakroczym z dnia 30 października 2003r. w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego, Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie.


36 kB

 
Uchwała Nr 61/XII/2003 Rady Gminy Zakroczym z dnia 30 października 2003r. w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Warszawie.


36 kB

 
Uchwała Nr 62/XII/2003 Rady Gminy Zakroczym z dnia 30 października 2003r. w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejownoego w Nowym Dworze Mazowieckim.


44 kB

 
Uchwała Nr 63/XII/2003 Rady Gminy Zakroczym z dnia 30 października 2003r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zakroczym na 2003r.


228 kB

 
Uchwała Nr 64/XII/2003 Rady Gminy Zakroczym z dnia 30 października 2003r. w sprawie określenia zasad przekazywania do publicznej wiadomości wykazu podatników będących przedsiębiorcami, którym zostały umorzone zaległości podatkowe.


32 kB

 
Uchwała Nr 65/XII/2003 Rady Gminy Zakroczym z dnia 30 października 2003r. w sprawie przystąpienia do sporządzania Miejscowego Planu Zagospodarowania Miasta Zakroczym.


168 kB

 
Uchwała Nr 66/XII/2003 Rady Gminy Zakroczym z dnia 30 października 2003r. w sprawie przystąpienia do sporządzania Miejscowego Planu Zagospodarowania Gminy Zakroczym w terenach przewidzianych do urbanizacji oraz terenach, przez które przebiega rurociąg "Przyjaźń" we wsiach: Smoły, Wojszczyce, Swobodnia, Jaworowo oraz terenach ALP.


144 kB

 
Uchwała Nr 67/XII/2003 Rady Gminy Zakroczym z dnia 30 października 2003r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Zakroczym.


16 kB

 
Uchwała Nr 68/XII/2003 Rady Gminy Zakroczym z dnia 30 października 2003r. zmieniająca Uchwałę Nr 159/XXXVII/2000 Rady Gminy Zakroczym z dnia 25 października 2000r.


20 kB

 
Uchwała Nr 69/XIII/2003 Rady Gminy Zakroczym z dnia 27 listopada 2003r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zakroczym na 2003r.


228 kB

 
Uchwała Nr 70/XIII/2003 Rady Gminy Zakroczym z dnia 27 listopada 2003r. w sprawie ustalenia podatku od nieruchomości i posiadania psów na terenie Gminy Zakroczym.


56 kB

 
Uchwała Nr 71/XIII/2003 Rady Gminy Zakroczym z dnia 27 listopada 2003r. w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej.


20 kB

 
Uchwała Nr 72/XIII/2003 Rady Gminy Zakroczym z dnia 27 listopada 2003r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.


112 kB

 
Uchwała Nr 73/XIII/2003 Rady Gminy Zakroczym z dnia 27 listopada 2003r. w sprawie ustalenia dziennych stawek w opłacie targowej na terenie Gminy Zakroczym.


20 kB

 
Uchwała Nr 74/XIII/2003 Rady Gminy Zakroczym z dnia 27 listopada 2003r. w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu na terenie Gminy Zakroczym.


20 kB

 
Uchwała Nr 75/XIII/2003 Rady Gminy Zakroczym z dnia 27 listopada 2003r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Gminy Zakroczym - dodatku specjalnego.


20 kB

 
Uchwała Nr 76/XIV/2003 Rady Gminy Zakroczym z dnia 15 grudnia 2003r. w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Gminy.


20 kB

 
Uchwała Nr 77/XIV/2003 Rady Gminy Zakroczym z dnia 15 grudnia 2003r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Gminy.


20 kB

 
Uchwała Nr 78/XIV/2003 Rady Gminy Zakroczym z dnia 15 grudnia 2003r. w sprawie wyboru banku do obsługi budżetu Gminy Zakroczym


16 kB

 
Uchwała Nr 79/XV/2003 Rady Gminy Zakroczym z dnia 22 grudnia 2003r. w sprawie uchwalenia Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej.


72 kB

 
Uchwała Nr 80/XV/2003 Rady Gminy Zakroczym z dnia 22 grudnia 2003r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zakroczym na 2003r.


396 kB

Wytworzył:
Paweł Łabęda
Udostępnił:
Paweł Łabęda
(2004-12-20 09:53:37)
Ostatnio zmodyfikował:
Paweł Łabęda
(2006-04-28 12:30:19)
 
 
liczba odwiedzin: 4347723

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X