☰ Menu Prawe Menu ☰
Zakroczym
Grafika zawierająca herb Zakroczym

Czwartek 29.07.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Uchwaly_Rady_Gminy

Rok 2004
 
Uchwała Nr 81/XVII/2004 Rady Gminy Zakroczym z dnia 08 stycznia 2004r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004 rok
1,15 MB
 
Uchwała Nr 82/XVII/2004 Rady Gminy Zakroczym z dnia 8 stycznia 2004r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I-ej kategorii zaszeregowania w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu oraz ustalenia z tą jednostką wartości 1-go punktu dla potrzeb określenia tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego.
40 kB
 
Uchwała Nr 83/XVII/2004 Rady Gminy Zakroczym z dnia 8 stycznia 2004r. w sprawie podjęcia inicjatywy opracowania Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Zakroczym do 2020 roku oraz Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Zakroczym.
216 kB
 
Uchwała Nr 84/XVII/2004 Rady Gminy Zakroczym z dnia 8 stycznia 2004r. w sprawie przyjęcia Planu Pracy Rady Gminy Zakroczym na 2004r.
76 kB
 
Uchwała Nr 85/XVIII/2004 Rady Gminy Zakroczym z dnia 30 stycznia 2004r. w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność gminy.
32 kB
 
Uchwała Nr 86/XVIII/2004 Rady Gminy Zakroczym z dnia 30 stycznia 2004r. w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Zakroczym na lata 2004-2008.
116 kB
 
Uchwała Nr 87/XVIII/2004 Rady Gminy Zakroczym z dnia 30 stycznia 2004r. w sprawie ustalenia stawki ryczałtowej opłaty za 1m2 powierzchni ogrzewanej w lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Zakroczym.
32 kB
 
Uchwała Nr 88/XVIII/2004 Rady Gminy Zakroczym z dnia 30 stycznia 2004r. w sprawie ustalenia cen za wywóz nieczystości stałych i płynnych z mieszkaniowych zasobów komunalnych.
36 kB
 
Uchwała Nr 89/XVIII/2004 Rady Gminy Zakroczym z dnia 30 stycznia 2004r. w sprawie zatwierdzenia taryfy opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Zakroczym.
64 kB
 
Uchwała Nr 90/XIX/2004 Rady Gminy Zakroczym z dnia 29 marca 2004r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zakroczym na 2004r.
328 kB
 
Uchwała Nr 91/XIX/2004 Rady Gminy Zakroczym z dnia 29 marca 2004r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zakroczym na 2004r.
56 kB
 
Uchwała Nr 92/XIX/2004 Rady Gminy Zakroczym z dnia 29 marca 2004r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w roku budżetowym 2004.
84 kB
 
Uchwała Nr 93/XIX/2004 Rady Gminy Zakroczym z dnia 29 marca 2004r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w roku budżetowym 2004.
84 kB
   
Uchwała Nr 94/XIX/2004 Rady Gminy Zakroczym z dnia 29 marca 2004r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości.
24 kB
   
Uchwała Nr 95/XIX/2004 Rady Gminy Zakroczym z dnia 29 marca 2004r. w sprawie nabycia udziałów.
16 kB
   
Uchwała Nr 96/XIX/2004 Rady Gminy Zakroczym z dnia 29 marca 2004r. w sprawie określenia procedury uchwalania budżetu Gminy Zakroczym, rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu oraz procedury rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu za rok budżetowy i szczegółowości materiałów towarzyszących sprawozdaniu.
268 kB
   
Uchwała Nr 97/XIX/2004 Rady Gminy Zakroczym z dnia 29 marca 2004r. zmieniająca Uchwałę Nr 66/XII/2003 Rady Gminy Zakroczym z dnia 30 października 2003r.
160 kB
   
Uchwała Nr 98/XIX/2004 Rady Gminy Zakroczym z dnia 29 marca 2004r. w sprawie wprowadzenia etapów opracowania i zatwierdzenia projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Zakroczym w terenach przewidzianych do urbanizacji oraz terenach przez które przebiega ropociąg „Przyjaźń” we wsiach Smoły, Wojszczyce, Swobodnia, Janowo oraz terenach ALP.
420 kB
   
Uchwała Nr 99/XIX/2004 Rady Gminy Zakroczym z dnia 29 marca 2004r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Zakroczym.
24 kB
   
Uchwała Nr 100/XIX/2004 Rady Gminy Zakroczym z dnia 29 marca 2004r. uchylająca Uchwałę Nr 67/XII/2003 Rady Gminy w Zakroczymiu z dnia 30 października 2003r.
16 kB
   
Uchwała Nr 101/XIX/2004 Rady Gminy Zakroczym z dnia 29 marca 2004r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Zakroczym.


28 kB

   
Uchwała Nr 102/XIX/2004 Rady Gminy Zakroczym z dnia 29 marca 2004r. w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy.


36 kB

   
Uchwała Nr 103/XIX/2004 Rady Gminy Zakroczym z dnia 29 marca 2004r. w sprawie przyjęcia „Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Zakroczym w 2004r.”


140 kB

   
Uchwała Nr 104/XIX/2004 Rady Gminy Zakroczym z dnia 29 marca 2004r. zmieniająca Uchwałę Nr 257/LI/2002 Rady Gminy Zakroczym z dnia 26 czerwca 2002r.


72 kB

   
Uchwała Nr 105/XX/2004 Rady Gminy Zakroczym z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zakroczym za rok 2003 i udzielenie absolutorium Burmistrzowi Gminy.


684 kB

   
Uchwała Nr 106/XX/2004 Rady Gminy Zakroczym z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zakroczym na 2004r.


188 kB

   
Uchwała Nr 107/XX/2004 Rady Gminy Zakroczym z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy, sposobu rozliczania oraz kontroli wykonywania zadań zleconych.


152 kB

   
Uchwała Nr 108/XXI/2004 Rady Gminy Zakroczym z dnia 31 maja 2004r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zakroczym na 2004r.


384 kB

   
Uchwała Nr 109/XXI/2004 Rady Gminy Zakroczym z dnia 31 maja 2004r. w sprawie powołania środka specjalnego jednostki budżetowej tj. szkół podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy Zakroczym 


40 kB

   
Uchwała Nr 110/XXII/2004 Rady Gminy Zakroczym z dnia 15 lipca 2004r. w sprawie przyjęcia Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Zakroczym do 2020


2,68 MB

   
Uchwała Nr 111/XXII/2004 Rady Gminy Zakroczym z dnia 15 lipca 2004r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zakroczym na 2004r.


176 kB

   
Uchwała Nr 112/XXII/2004 Rady Gminy Zakroczym z dnia 15 lipca 2004r. w sprawie opłat za zajęcie pasa drogowego.


56 kB

   
Uchwała Nr 113/XXII/2004 Rady Gminy Zakroczym z dnia 15 lipca 2004r. w sprawie zbycia na rzecz Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Pomiechówku nieruchomości stanowiącej własność Gminy.


32 kB

   
Uchwała Nr 114/XXII/2004 Rady Gminy Zakroczym z dnia 15 lipca 2004r. w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia „Związek Miast Nadwiślańskich”.


360 kB

   
Uchwała Nr 115/XXII/2004 Rady Gminy Zakroczym z dnia 15 lipca 2004r. w sprawie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zakroczym.


32 kB

   
Uchwała Nr 116/XXIII/2004 Rady Gminy Zakroczym z dnia 30 września 2004r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy oraz informacji o przebiegu wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami za I półrocze 2004 roku.


32 kB

   
Uchwała Nr 117/XXIII/2004 Rady Gminy Zakroczym z dnia 30 września 2004r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zakroczym na 2004r.


420 kB

   
Uchwała Nr 118/XXIII/2004 Rady Gminy Zakroczym z dnia 30 września 2004r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w roku budżetowym 2004.


108 kB

   
Uchwała Nr 119/XXIII/2004 Rady Gminy Zakroczym z dnia 30 września 2004r. w sprawie zbycia na rzecz Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Pomiechówku nieruchomości stanowiącej własność Gminy.


36 kB

   
Uchwała Nr 120/XXIII/2004 Rady Gminy Zakroczym z dnia 30 września 2004r. w sprawie inwentaryzacji mienia komunalnego.


32 kB

   
Uchwała Nr 121/XXIV/2004 Rady Gminy Zakroczym z dnia 10 listopada 2004r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zakroczym na 2004r.


312 kB

   
Uchwała Nr 122/XXIV/2004 Rady Gminy Zakroczym z dnia 10 listopada 2004r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w roku budżetowym 2004.


80 kB

   
Uchwała Nr 123/XXV/2004 Rady Gminy Zakroczym z dnia 30 listopada 2004r. w sprawie przyjęcia Gminnego Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Zakroczym.


32 kB

Gminny Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Zakroczym


544 kB

załączniki graficzne


1,48 MB

załączniki tekstowe


936 kB

   
Uchwała Nr 124/XXV/2004 Rady Gminy Zakroczym z dnia 30 listopada 2004r. w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Zakroczym.


32 kB

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Zakroczym


592 kB

załączniki graficzne


2,06 MB

załączniki tekstowe


176 kB

 
Uchwała Nr 125/XXV/2004 Rady Gminy Zakroczym z dnia 30 listopada 2004r. zmieniająca Uchwałę Nr 155/XXXVII/2000 Rady Gminy Zakroczym z dnia 25 października 2000r.
32 kB
 
Uchwała Nr 126/XXV/2004 Rady Gminy Zakroczym z dnia 30 listopada 2004r. w sprawie przyjęcia na 2005r. "Programu współpracy Gminy Zakroczym z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie działalności pożytku publicznego".
316 kB
 
Uchwała Nr 127/XXV/2004 Rady Gminy Zakroczym z dnia 30 listopada 2004r. zmieniająca Uchwałę Nr 92/XIX/2004 Rady Gminy Zakroczym z dnia 29 marca 2004r.
48 kB
 
Uchwała Nr 128/XXV/2004 Rady Gminy Zakroczym z dnia 30 listopada 2004r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr 93/XIX/2004 Rady Gminy Zakroczym z dnia 29 marca 2004r.
24 kB
 
Uchwała Nr 129/XXV/2004 Rady Gminy Zakroczym z dnia 30 listopada 2004r. w sprawie ustalenia dziennych stawek w opłacie targowej na terenie Gminy Zakroczym.
52 kB
 
Uchwała Nr 130/XXV/2004 Rady Gminy Zakroczym z dnia 30 listopada 2004r. w sprawie ustalenia podatku od nieruchomości i posiadania psów na terenie Gminy Zakroczym.
124 kB
 
Uchwała Nr 131/XXV/2004 Rady Gminy Zakroczym z dnia 30 listopada 2004r. w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej.
60 kB
 
Uchwała Nr 132/XXV/2004 Rady Gminy Zakroczym z dnia 30 listopada 2004r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Zakroczym na lata 2005-2011.
1,62 MB
 
Uchwała Nr 133/XXV/2004 Rady Gminy Zakroczym z dnia 30 listopada 2004r. w sprawie określenia Regulaminu wynagrodzenia, który określa wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: motywacyjnego, za wysługę lat, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagradzania dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Zakroczym na rok 2005.
368 kB
 
Uchwała Nr 134/XXVI/2004 Rady Gminy Zakroczym z dnia 29 grudnia 2004r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zakroczym na 2004r.
284 kB
 
Uchwała Nr 135/XXVI/2004 Rady Gminy Zakroczym z dnia 29 grudnia 2004r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zakroczym na 2004r.
336 kB
 
Uchwała Nr 136/XXVI/2004 Rady Gminy Zakroczym z dnia 29 grudnia 2004r. zmieniająca Uchwałę Nr 122/XXIV/2004 Rady Gminy Zakroczym z dnia 10 listopada 2004r.
56 kB
 
Uchwała Nr 137/XXVI/2004 Rady Gminy Zakroczym z dnia 29 grudnia 2004r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005r.
908 kB
 
Uchwała Nr 138/XXVI/2004 Rady Gminy Zakroczym z dnia 29 grudnia 2004r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy.
24 kB
 
Uchwała Nr 139/XXVI/2004 Rady Gminy Zakroczym z dnia 29 grudnia 2004r. zmieniająca Uchwałę Nr 133/XXV/2004 Rady Gminy Zakroczym z dnia 30 listopada 2004r.
20 kB
 
Uchwała Nr 140/XXVI/2004 Rady Gminy Zakroczym z dnia 29 grudnia 2004r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości.
20 kB
 
Uchwała Nr 141/XXVI/2004 Rady Gminy Zakroczym z dnia 29 grudnia 2004r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Gminy Zakroczym.
28 kB
 
Uchwała Nr 142/XXVI/2004 Rady Gminy Zakroczym z dnia 29 grudnia 2004r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Gminy Zakroczym - dodatek specjalny.
24 kB
Wytworzył:
Paweł Łabęda
Udostępnił:
Paweł Łabęda
(2004-09-09 13:55:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Paweł Łabęda
(2005-09-08 13:36:20)
 
 
liczba odwiedzin: 4347832

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X