Podatek od środków transportowych

 

 

Podatek od środków transportowych

Druki deklaracji DT-1 i DT-1/A(do pobrania)
 
 
Obowiązek podatkowy w podatku od środków transportowych ciąży na osobach fizycznych i osobach prawnych, będących właścicielami środków transportowych:
art. 8 i 9 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1445 z późn. zm.).
 
 
Wymagane dokumenty:
W terminie do dnia 15 lutego należy składać właściwemu organowi podatkowemu, deklaracje na podatek od środków transportowych na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu DT-1, DT-1/A według ustalonego wzoru (dokument do pobrania).

W ciągu 14 dni od zaistnienia faktu (nabycie pojazdu) należy zgłosić obowiązek podatkowy. Należy złożyć wykaz środków transportowych na druku DT-1 , DT-1/A oraz załączyć następujące dokumenty:
1. Umowę kupna - sprzedaży.
2. Dowód rejestracyjny - do okazania.

Odpowiednio skorygować deklaracje w razie zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego, zmianę miejsca zamieszkania, lub siedziby – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych okoliczności.

Miejsce złożenia dokumentów:
Kancelaria urzędu - pokój nr 8 w godzinach: poniedziałek, środa, czwartek 8:00-16:00, wtorek 8:00-17:00, piątek 8:00 -15:00.

 
Termin i sposób załatwienia wniosku o odroczenie terminu płatności, rozłożenia na raty lub umorzenia podatku:
Do 30 dni po otrzymaniu wniosku o odroczenie płatności, rozłożenie na raty lub umorzenie - patrz UWAGI lit. B, C – organ podatkowy wystawia decyzję.

Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, ul. Kielecka 44 za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w kancelarii Urzędu Miejskiego w Zakroczymiu).
Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Ulgi:
Brak.

Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Finansów i Budżetu.

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1445 z późn. zm.).
2. Uchwała nr II/8/2018 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych.
3. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r. poz. 800 z późn. zm.)

Uwagi:
1. Wysokość podatku od środków transportowych jest określana przez podatnika na podstawie wykazu sporządzonego stosownie do zapisów uchwały Rady Miejskiej Zakroczym w części dotyczącej stawek.

2. Termin płatności można odroczyć lub rozłożyć na raty.
Podstawa prawna - art. 48 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku ordynacja podatkowa.
Wniosek o powyższe należy złożyć przed terminem płatności raty (lub rat) w kancelarii Urzędu Miejskiego w Zakroczymiu.
Przy odraczaniu podatku lub rozkładaniu na raty nalicza się opłatę prolongacyjną w wysokości 50% należnych odsetek - podstawa prawna - Uchwała nr 189/XXXVII/2006 Rady Gminy Zakroczym z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej.

3.Podatek od środków transportowych można umorzyć.
Podstawa prawna - art.67 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku ordynacja podatkowa.

Wniosek o umorzenie składa się w sekretariacie urzędu po terminie płatności podatku.

4. W przypadku niezrealizowania obowiązku podatkowego w myśl art. 21 § 3 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku ordynacja podatkowa, organ podatkowy wydaje decyzję określającą wysokość zaległości podatkowej wraz z należnymi odsetkami. Należność winna być uregulowana w terminie 7 dni.
W przypadku dalszego uchylania się od zapłaty wystawia się tytuł wykonawczy przesyłany do Urzędu Skarbowego w Nowym Dworze Mazowieckim w celu podjęcia czynności egzekucyjnych.

5. Terminy płatności podatku od środków transportowych określa art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych.
Podatek płatny jest w 2 równych ratach w terminie do dnia 15 lutego i 15 września każdego roku z zastrzeżeniami określonymi w art. 11 ust. 2 wymienionej wyżej ustawy.
Raty podatku od środków transportowych wpłaca się bez wezwania.

6. Wpłat można dokonywać  na konto Gminy Zakroczym:
MAZOWIECKI BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁOMIANKACH
NR: 71 8009 1062 0016 4887 2007 0001

7. Na podstawie art. 14 pkt 2, lit. e, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o 
finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym z zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono na raty w kwocie przewyższającej 500,00 zł wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia.

 

 

 

 

 

 


Wytworzył:
Elżbieta Kamińska
Udostępnił:
Edyta Malinowska
(2008-07-31 10:36:10)
Ostatnio zmodyfikował:
Klaudia Tomczyk
(2019-02-15 11:13:16)